Het platform Seclo (de “Site”) wordt beheerd en gehost door het bedrijf Seclo BV gevestigd aan het Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, Nederland, ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 85727911 (“Seclo”).

Voordat u zich aanmeldt op de site, moet elke gebruiker deze Algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden”) en het addendum lezen, die een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Seclo vormen met betrekking tot uw toegang tot en het gebruik van de site, en zich ertoe verbinden deze na te leven. Om te bevestigen dat je dit hebt gedaan en je Seclo account aan te maken, accepteer je de Voorwaarden wanneer je hierom wordt gevraagd tijdens het registratieproces. Elke Gebruiker moet ook het Privacybeleid lezen.

Termen met een hoofdletter worden gedefinieerd in Hoofdstuk 1 van deze Voorwaarden.

1 DEFINITIES

Wanneer de volgende begrippen in deze Voorwaarden met een hoofdletter worden geschreven, hebben ze de definities die in dit gedeelte worden gegeven. Raadpleeg dit gedeelte Definities wanneer u een term met een hoofdletter ziet.

Aanvullende Dienst(en) – betekent de aanvullende te betalen diensten geleverd door Seclo en aangeboden op de Site, waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht en waarop Aanvullende Voorwaarden van toepassing kunnen zijn;

Aanvullende Voorwaarden – heeft de betekenis toegekend in Artikel 2.7;

Koper – betekent elke Gebruiker die een of meer Item(s) op de Site koopt of wenst te kopen;

Kopersbescherming – betekent de kopersbeschermingsdienst die Seclo tegen een vergoeding (te betalen door de kopers) aanbiedt aan kopers voor elke aankoop die wordt gedaan, met uitzondering van aankopen die vallen onder de kopersbescherming (Pro). Zie voor meer informatie over de kopersbescherming hoofdstuk 5;

Kopersbescherming (Pro) – betekent de kopersbescherming Pro service aangeboden door Seclo tegen een vergoeding (te betalen door de koper) aan kopers die geen Pro gebruikers zijn voor elke aankoop gedaan bij professionele verkopers. Zie voor meer informatie over de kopersbescherming Pro paragraaf 4.3;

Knop “Betalen” / “Bestelling plaatsen ” – betekent de knop die wordt weergegeven aan het einde van de stroom van het Winkelwagentje, waarmee Kopers hun bereidheid kunnen uiten om te beginnen met het plaatsen van een bestelling voor een Item op de Site en om tegen betaling te profiteren van de Kopersbescherming;

Catalogus – betekent de elektronische catalogus van Artikelen die Verkopers hebben vermeld voor verkoop of ruil via de Site. De catalogus heeft verschillende secties voor elke categorie artikelen;

Afrekenen – betekent het afrekenproces dat beschikbaar is voor Kopers om Artikelen op de Site te kopen. Het afrekenproces: (i) wordt gestart nadat een Koper op de knop “Toevoegen aan winkelwagentje” heeft geklikt, (ii) vereist dat de Koper een betaalmethode kiest en een afleveradres opgeeft, en (iii) wordt afgesloten wanneer de Koper op de knop “Betalen” klikt op de afrekenpagina;

Inhoud – heeft de betekenis toegekend in Artikel 10.1;

Geschil Indieningsperiode – heeft de betekenis toegekend in Artikel 5.5.1;

Escrow – betekent de escrow-rekening beheerd door MANGOPAY S.A., waar de Totale Prijs wordt ingehouden van de betaling totdat de Transactie is voltooid, zoals gedefinieerd in artikel 6.2;

Hosting Diensten – betekent de hosting diensten aangeboden door Seclo op, of via, de Site, die Gebruikers in staat stellen Artikelen in de Catalogus op te nemen, aanbiedingen op de Site te vinden en te onderzoeken, en privé en/of in het openbaar te communiceren, met name door gebruik te maken van het Forum;

Geïntegreerd betalingssysteem – betekent het online betalingssysteem waarmee Gebruikers kunnen betalen voor Artikelen en Diensten op de Site, waarbij de betalingsdienst wordt geleverd door MANGOPAY SA;

Geïntegreerde verzending (vooraf betaalde verzendetiketten) – betekent de mogelijkheid voor het transport en de levering van de gekochte of omgeruilde Artikelen op de Site, waarbij de transport- en leveringsdiensten worden geleverd door een van de verzendaanbieders die Seclo aanbiedt om uit te kiezen, en de Verkoper voorafbetaalde verzendetiketten moet gebruiken die zijn gegenereerd op de Site zoals bepaald in Sectie 8;

Artikelen – betekent de goederen/items die Gebruikers vermelden in de Catalogus, om ze te verkopen of te ruilen;

MANGOPAY SA – betekent Seclo’s betalingsdienstaanbieder MANGOPAY SA, een naamloze vennootschap geregistreerd in Luxemburg. MANGOPAY SA is een instelling voor elektronisch geld met een vergunning die wordt gereguleerd door de Luxemburgse toezichthouder op de financiële sector (“Commission de Surveillance du Secteur Financier”);

Nieuws – betekent inhoud gedeeld door Seclo op de Site, inclusief nieuws met betrekking tot met name korte- en langetermijnaanbiedingen, wedstrijden, spellen, promoties en aankondigingen over nieuwe Diensten die beschikbaar zijn op de Site;

Privéberichten – betekent communicatie door een uitwisseling van privéberichten tussen Kopers en Verkopers via het berichtensysteem van de Site, waarbij de berichten niet openbaar worden weergegeven op de Site;

Pro-gebruiker/professionele verkoper – betekent een Gebruiker die een of meer Item(s) in de relevante Catalogus van de Site opneemt als onderdeel van zijn professionele activiteit en een Account voor “Professionele Verkoper” heeft aangemaakt. Pro-gebruikers en professionele verkopers kunnen eenmanszaken of non-profitorganisaties zijn, die naar behoren zijn geregistreerd in Nederland, zoals beschreven in de Gids voor professionele verkopers, samen met een overzicht van hun wettelijke rechten en plichten. Professionele Verkopers zijn op de Site te herkennen aan een “B”-label naast hun naam;

Privacybeleid – betekent het document dat de manier definieert waarop Seclo persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, verwerkt, opslaat en overdraagt;

Verkoper – betekent een Gebruiker die een of meer Item(s) vermeldt in de relevante Catalogus van de Site. Voor betalingsdienstaanbieders is de Verkoper een persoon die zich met succes heeft geïdentificeerd met zijn persoonlijke documentatie;

Diensten – betekent alle diensten die door de Site worden aangeboden, inclusief de Hosting Diensten, de Kopersbescherming en de Aanvullende Diensten;

Aanzienlijk Niet Zoals Beschreven – heeft de betekenis toegekend in Artikel 5.5.3;

Site – betekent de Seclo website, apps en alle andere middelen om toegang te krijgen tot Seclo’s platform. De “Site” omvat de Services en alle content, tools, functies en functionaliteit die op of via het platform worden aangeboden;

Verzendvolgsysteem – betekent het online volgsysteem dat door Seclo wordt aangeboden, gebaseerd op de informatie die door de verzendprovider is verstrekt en waar Geïntegreerde Verzending wordt gebruikt, zodat Kopers hun Item kunnen volgen zodra het door de Verkoper of Professionele Verkoper is verzonden;

Verzendinstructies – betekent de optie voor het transport en de levering van de gekochte of omgeruilde Artikelen op de Site, waarbij de transport- en leveringsdiensten worden geleverd door een van de instructie-verzendbedrijven, en de Verkoper de verzendinstructies moet volgen zoals bepaald in Artikel 8;

Voorwaarden – betekent de bindende overeenkomst tussen Seclo en de Gebruiker, zoals gedefinieerd in de eerste paragraaf van deze Algemene Voorwaarden;

Totale Prijs – betekent het totale verschuldigde bedrag voor een Transactie, dat bestaat uit i) de door de Verkoper vastgestelde prijs voor het (de) Artikel(en); ii) de verzendkosten; iii) de vergoeding voor kopersbescherming; en iv) alle toepasselijke belastingen;

Transactie – betekent elke transactie die via de knop “Betalen” tussen Gebruikers wordt verricht en waardoor het eigendom van en/of het recht op het gebruik van een Item van de ene Gebruiker op de andere overgaat;

Seclo’s Sociale netwerken Accounts – betekent Seclo’s accounts op Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube en andere sociale netwerken waar informatie wordt verstrekt over de Site en de Diensten die het aanbiedt, het delen van de inhoud gepubliceerd door Gebruikers;

Gebruiker – betekent elke persoon die een account heeft aangemaakt op de Site en deze Voorwaarden heeft geaccepteerd;

Gebruikersaccount of Account – betekent de account van de Gebruiker die is aangemaakt bij registratie op de Site;

Bezoeker – betekent elke persoon die de Site bezoekt, maar geen Account heeft aangemaakt.

2 INLEIDING

2.1. Welkom op de site. Lees deze Voorwaarden en het Addendum zorgvuldig door. Hierin worden de voorwaarden uiteengezet waaronder u de Site mag gebruiken. Als u akkoord gaat met deze Voorwaarden, kunt u onze Site gebruiken als Gebruiker en hebt u de mogelijkheid om Koper te worden en Verkoper van Artikelen op de Site. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u de Site niet gebruiken.

2.2. Diensten. Seclo biedt Hosting Services aan als tussenpersoon tussen Koper en Verkopers. Seclo biedt ook, tegen betaling, een kopersbeschermingsdienst die van toepassing is op alle Transacties die gedaan worden via de “Betaal”-knop, evenals Aanvullende Diensten. Seclo is volledig verantwoordelijk voor de Diensten die zij levert, binnen de grenzen van haar verplichtingen en onder de voorwaarden die in deze Voorwaarden zijn opgenomen. Seclo is geen partij in Transacties tussen Gebruikers. Seclo koopt, verkoopt of ruilt de Artikelen die op de Site worden getoond niet.

2.3. Wie kan de site niet gebruiken? De Site is niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent van een afhankelijke persoon die jonger is dan 18 jaar, kunt u een account aanmaken en deze Voorwaarden accepteren namens deze minderjarige, maar door dit te doen, neemt u de volledige verantwoordelijkheid op u voor het gebruik van de Site door de minderjarige en erkent u dat de Site bedoeld is voor personen die ten minste 18 jaar oud zijn.

2.4. Bezoekers. Als u een bezoeker van de Site bent, kunt u Items in de Feed en andere Inhoud die door Gebruikers is geleverd, evenals Nieuws en andere informatie die op de Site is gepubliceerd, doorzoeken en bekijken. U zult echter niet als Gebruiker worden beschouwd en u zult geen gebruik kunnen maken van de Services. Deze Voorwaarden kunnen echter van informatieve waarde voor u zijn.

2.5 Een kopersaccount aanmaken. Om Items op de Site te kopen en Services te gebruiken, moet u zich eerst registreren op de Site en een Gebruikersaccount aanmaken. Wanneer u zich registreert op de Site, verbindt u zich ertoe waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken. Het is belangrijk dat u uw accountgegevens altijd bijhoudt en onmiddellijk bijwerkt, zodat deze gegevens te allen tijde actueel en volledig zijn. Tijdens het registratieproces wordt gebruikers gevraagd om (rechtstreeks in het registratieformulier of, indien gewenst, door het delen van hun Facebook-, Google- of Apple ID-profiel) een e-mailadres, een gebruikersnaam (een pseudoniem voor gebruik op de Site) en een wachtwoord op te geven, zodat de Site u kan identificeren telkens wanneer u de Site bezoekt. We zullen dergelijke gegevens gebruiken voor de doeleinden en op de manier zoals beschreven in het Privacybeleid. Om uw Gebruikersaccount te beschermen en de veiligheid van andere Gebruikers te waarborgen, kan Seclo van tijd tot tijd de informatie in uw Gebruikersaccount controleren of u vragen om relevante vragen te beantwoorden, relevante informatie te verstrekken of mee te werken aan verificatieprocedures (de “Beveiligingsprocedures”). Beveiligingsprocedures zijn bedoeld om te bevestigen dat u de persoon bent die toegang heeft tot uw Gebruikersaccount en/of er transacties mee uitvoert. Ze moeten redelijk zijn en in verhouding staan tot de nagestreefde veiligheidsdoelstellingen. Als onderdeel van de veiligheidsprocedures, kan Seclo het telefoonnummer van de gebruiker, e-mail, de creditcard van de gebruiker, debetkaart of andere betaalmethode, of bankrekening verifiëren.

2.6 Een verkopersaccount aanmaken. Om items te verkopen op de Site en om gebruik te maken van Services, moet je naast de verplichtingen onder 2.5 een foto van je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uploaden. Deze verificatie is vereist onder de financiële Europese wetgeving om geld uit te kunnen betalen vanuit een Escrow, maar ook om de veiligheid op de Site verder te waarborgen.

2.7. Professionele verkopers / professionele gebruikers. Pro Gebruikers mogen alleen gebruik maken van de Diensten na acceptatie van deze Voorwaarden en de aparte Seclo Gebruiksvoorwaarden voor Professionele Verkopers, waarin ook de voorwaarden staan die van toepassing zijn op Transacties gedaan door Professionele Verkopers. In het geval van enige tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van Seclo Professional Sellers, worden deze laatste beschouwd als de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten door de Verkoper en hebben deze derhalve voorrang. Voordat Gebruikers Items van Verkopers kopen, worden ze ook gevraagd om de Verkoopvoorwaarden van Verkopers te lezen en hiermee akkoord te gaan.

2.8. Aanvullende voorwaarden. Door deze Voorwaarden te accepteren, gaat u ook akkoord met het Addendum (de “Aanvullende Voorwaarden”), die door middel van verwijzing hierin zijn opgenomen. Deze Aanvullende Voorwaarden worden u ter beschikking gesteld, in een formaat waarin ze kunnen worden gereproduceerd en gedownload, op de webpagina’s met hyperlinks. Door deze Voorwaarden te accepteren, onderwerpt u uw gebruik van de Services aan deze Aanvullende Voorwaarden. Elke schending van deze Aanvullende Voorwaarden is een schending van deze Voorwaarden. In het geval van enige inconsistentie tussen de bepalingen van de Aanvullende Voorwaarden en de bepalingen van deze Voorwaarden, worden deze Voorwaarden beschouwd als de specifieke voorwaarden en zullen deze derhalve prevaleren in de mate van de inconsistentie.

2.9. Algemene voorwaarden van derden. Bepaalde functies van de Site maken gebruik van tools en diensten van derden, waarvoor mogelijk aparte voorwaarden gelden. Als u bijvoorbeeld de geïntegreerde betaaldienst wilt gebruiken, moet u akkoord gaan met de algemene voorwaarden van MANGOPAY S.A.(NL) (zie paragraaf 7.1 voor meer informatie over hoe gebruikers wordt gevraagd de algemene voorwaarden van MANGOPAY S.A. te bevestigen). Wanneer voor tools en diensten van derden aparte voorwaarden gelden, wordt op de Site een koppeling naar de toepasselijke voorwaarden weergegeven. Deze zullen aan u beschikbaar worden gesteld in een formaat dat het mogelijk maakt om ze te reproduceren en op te slaan binnen de relevante diensten van derden en moeten afzonderlijk worden geaccepteerd als u gebruik wilt maken van deze diensten van derden.

2.10. Wijzigingen in deze Voorwaarden. Onder voorbehoud van artikel 2.10 hieronder, zijn wijzigingen in deze Voorwaarden onderworpen aan uw voorafgaande goedkeuring. Indien u de Algemene Voorwaarden niet accepteert na 30 dagen vanaf de datum dat u op de hoogte bent gesteld van eventuele wijzigingen, behoudt Seclo zich het recht voor om de mogelijkheid van een gebruiker om de site te gebruiken te beperken totdat de bijgewerkte Algemene Voorwaarden zijn geaccepteerd.

2.11. Eenzijdige wijzigingen van deze Voorwaarden. Seclo kan deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen om geldige redenen en om:

 1. a) de Voorwaarden aan te passen aan wet- of regelgeving die van kracht is of wordt.
 2. b) de Voorwaarden aan te passen aan een beslissing van een jurisdictie, een consumentenagentschap of een andere bevoegde autoriteit die van invloed is op de inhoud van de Site of de door de Site aangeboden Diensten;
 3. c) de tarieven van de kopersbescherming aanpassen aan de inflatie en/of de evolutie van onze kosten;
 4. d) misbruik of schade te voorkomen of om veiligheidsredenen;
 5. e) wijzigingen aan onze Services weergeven overeenkomstig Artikel 2.13;
 6. f) veranderingen en ontwikkelingen weerspiegelen in de manier waarop Seclo het bedrijf runt;
 7. g) veranderingen in marktomstandigheden of standaardpraktijken in de sector weerspiegelen.
 8. h) redactionele wijzigingen in deze Voorwaarden aanbrengen (bijvoorbeeld om grammaticale of spelfouten te corrigeren), voor zover deze wijzigingen de inhoud of betekenis van deze Voorwaarden niet veranderen.

Indien Seclo een van de hierboven genoemde wijzigingen doorvoert, zal Seclo Gebruikers 30 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen informeren over de gewijzigde Voorwaarden, tenzij:

 1. a) Seclo is wettelijk verplicht om de wijzigingen onmiddellijk of binnen een kortere periode door te voeren;
 2. b) de wijzigingen worden aangebracht overeenkomstig Punt 2.11(h) hierboven, in welk geval zij onmiddellijk van kracht worden; of
 3. c) de wijzigingen zijn aangebracht in overeenstemming met paragraaf 2.13 hieronder, in welk geval Seclo Gebruikers 15 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen zal informeren over de gewijzigde Voorwaarden.

Vanaf de ingangsdatum kun je gebruik blijven maken van Seclo’s diensten in overeenstemming met de gewijzigde voorwaarden. De wijzigingen gelden niet met terugwerkende kracht en hebben geen invloed op Transacties die u eerder op de Site hebt verricht. Deze wijzigingen zullen evenmin de kwaliteit of de kenmerken van de aan u geleverde Diensten verminderen als tegenprestatie voor een prijs die u reeds aan Seclo heeft betaald. De wijzigingen mogen ook niet leiden tot een verhoging van de kosten die u al hebt betaald voor de kopersbescherming die van toepassing is op eerdere Transacties.

Als u niet tevreden bent met de voorgestelde wijzigingen, kunt u uw relatie met Seclo op elk gewenst moment kosteloos beëindigen. In dit geval zal Seclo haar verplichtingen blijven nakomen met betrekking tot alle lopende Transacties die je al op Seclo hebt geplaatst.

2.12. Elke wijziging van deze Voorwaarden die op de Site wordt gepubliceerd, zal onmiddellijk van toepassing zijn op die Gebruikers die het online registratieproces voltooien na de publicatie van dergelijke wijzigingen op de Site.

2.13. We kunnen nieuwe Services, functies en functionaliteiten toevoegen aan onze Services, zonder de kwaliteit te verminderen of de kenmerken van (i) de Diensten die aan u zijn verleend als tegenprestatie voor een prijs die u reeds aan Seclo heeft betaald, (ii) de Hostingdiensten die u worden aangeboden met betrekking tot de Advertenties en Inhoud die u al op de Site hebt geplaatst.

3 ITEMS OP DE SITE VERMELDEN

3.1 Toegestane items. Alleen items die aan alle onderstaande voorwaarden voldoen, mogen op de Site worden vermeld:

3.1.1. Het item moet behoren tot een van de categorieën die staan vermeld onder Toegestane items in het Addendum;

3.1.2. De Verkoper moet het recht hebben om het eigendom van het Item over te dragen;

3.1.3. De Verkoper mag geen items vermelden die doorgaans worden verkocht als dropshipping-items met een lage waarde (d.w.z. items die worden verkocht tegen een lage waarde gezien de huidige marktpraktijk);

3.1.4. De verkoop, uitwisseling, het gebruik of het bezit van het Item mag geen inbreuk maken op de rechten van derden (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten) en mag geen inbreuk maken op enige lokale, nationale of internationale toepasselijke wet- of regelgeving. Het item moet veilig zijn en mag niet vervalst zijn; en

3.1.5. Het Artikel moet voldoen aan alle algemeen geldende vereisten op de markt, tenzij er een overeenkomst van het tegendeel bestaat tussen de Koper en de Verkoper.

3.2 Een lijst uploaden. Om een Item op de Site te kunnen vermelden, moet de Verkoper voldoen aan alle Voorwaarden in dit document en het bijbehorende Addendum. De Verkoper moet de vragenlijst invullen, waaronder het selecteren van een categorie die het Item het beste weergeeft en het uploaden van ten minste drie (of meer, indien nodig, afhankelijk van het Item) foto’s van goede kwaliteit, een van de voorkant, een van de achterkant, een van het label en bij voorkeur een van het merk. Verkopers mogen geen foto’s gebruiken die op internet zijn gevonden en/of foto’s van een vergelijkbaar object. De beschrijving en foto’s van het Item moeten de werkelijke kwaliteit en uiterlijke verschijning van het Item weergeven, evenals eventuele fouten, defecten of wijzigingen die van invloed zijn op het Item.

3.3 Aanbod voor verkoop. Wanneer een Verkoper een Item opneemt in de Catalogus en de vermelding wordt gepubliceerd op de Site, vormt dit een aanbod tot verkoop van het betreffende Item door de Verkoper, dat door een Koper kan worden geaccepteerd.

3.4 Een lijst wijzigen. De Verkoper die het Item heeft vermeld, kan het op elk moment intrekken of de prijs wijzigen, met inachtneming van de door Seclo vastgestelde minimumprijzen, voordat hij contact opneemt met een Koper voor de verkoop of ruil van het betreffende Item.

3.5 Aanvullende diensten. De Verkoper kan beslissen om Bijkomende Diensten te kopen, zoals diensten om de zichtbaarheid van zijn Items op de Site te verbeteren. Informatie over dergelijke Bijkomende Diensten, in het bijzonder hun kenmerken, zal ter beschikking worden gesteld van de Gebruiker op de pagina’s van de Site Help Centre entries die gewijd zijn aan deze Bijkomende Diensten. Bijkomende voorwaarden die van toepassing zijn op Bijkomende Diensten (indien van toepassing) moeten afzonderlijk worden aanvaard.

3.6 Verplichtingen voor professionele verkopers. Verdere verplichtingen of beperkingen gelden voor Professionele Verkopers. Meer details hierover zijn te vinden in de Seclo Gebruiksvoorwaarden voor professionele verkopers en de Gids voor professionele verkopers.

3.7. Inhoud verwijderen. Seclo zal, na naar behoren in kennis te zijn gesteld in overeenstemming met paragraaf 10.4 hieronder of door de bevoegde autoriteiten, alle duidelijk onwettige Content onmiddellijk verwijderen. Seclo kan ook gebruik maken van geautomatiseerde software en algoritmen om items of inhoud die:

 • duidelijk onwettig of in strijd met de toepasselijke regelgeving is (bijv. vervalste artikelen);
 • in strijd is met de goede zeden of de openbare orde;
 • wordt vermeld onder de minimumprijs voor een artikel in de verkeerde categorie om het criterium van de minimumprijs te omzeilen;
 • door een Verkoper is vermeld of geplaatst als onderdeel van een professionele commerciële activiteit, in strijd met het Addendum; of
 • anderszins deze Voorwaarden, de Regels of het Addendum schendt.

De betreffende Gebruiker kan in beroep gaan tegen de beslissing van Seclo zoals beschreven in paragraaf 12.6. hieronder.

Seclo’s gebruik van dergelijke geautomatiseerde software mag niet worden geïnterpreteerd als een verplichting om toezicht te houden op, of een verplichting om actief te zoeken naar, onwettige activiteiten en of Content gepubliceerd op de Site en geeft, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geen aanleiding tot enige aansprakelijkheid voor Seclo.

3.8. Vakantiemodus. Gebruikers kunnen een “Vakantie”-modus toepassen op hun account. Als de Gebruiker zijn Account in de Vakantie-modus heeft gezet, worden Items die door deze Gebruiker te koop worden aangeboden verborgen voor andere Gebruikers.

4 ITEMS KOPEN OP DE SITE

4.1. Kopers kunnen Items op de Site kopen via de knop “Betalen”. Seclo’s Kopersbescherming of Kopersbescherming (Pro) is tegen betaling (zie Sectie 5 voor meer informatie) van toepassing op elke transactie die wordt gedaan met de knop “Betalen”. Na het afronden van de Checkout-procedure wordt de Koper partij bij twee afzonderlijke overeenkomsten:

4.1.1 Overeenkomst tussen Koper en Verkoper. Zowel de koper als de verkoper erkennen dat de voltooiing van het afrekenproces door de koper een wettelijk bindende overeenkomst tussen de koper en de verkoper tot stand brengt op basis van (i) de beschrijving en foto’s van het Item, (ii) de tussen Koper en Verkoper overeengekomen voorwaarden en (iii) de relevante voorwaarden in deze Voorwaarden. De Koper verbindt zich ertoe het Item te betalen en de Verkoper verbindt zich ertoe het eigendom van het Item over te dragen. Voor alle duidelijkheid, Seclo is geen partij bij deze overeenkomst. Als de Verkoper geen Professionele Verkoper is, zijn de consumentenrechten die voortvloeien uit de Europese wetgeving inzake consumentenbescherming niet van toepassing op deze overeenkomst.

4.1.2 Overeenkomst tussen Seclo en Koper voor de levering van de kopersbescherming of de kopersbescherming (Pro) service. De kopersbescherming of de kopersbescherming (Pro) wordt tegen betaling toegevoegd aan elke aankoop die wordt gedaan via de knop “Betalen” op de Site. De Koper is verplicht om Seclo uitdrukkelijk toestemming te geven om onmiddellijk te beginnen met het leveren van de kopersbescherming, zodra de Koper zijn bestelling heeft afgerond en de Transactie heeft afgesloten met de Verkoper.

4.2. Aankopen die worden gedaan zonder gebruik te maken van de “Betaal” knop worden uitsluitend gedaan op risico van de Gebruiker en Seclo biedt geen van de diensten die zijn opgenomen in de Kopersbescherming of de Kopersbescherming (Pro) met betrekking tot dergelijke transacties. Voor zover wettelijk toegestaan is Seclo niet verantwoordelijk voor, en wijst alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit of verband houdt met, aankopen die buiten de Site worden gedaan. Voor uw veiligheid en die van de transacties nodigen wij u uit om Transacties te voltooien via de knop “Betalen” en geen transacties buiten de Site om te verrichten.

4.3. Een object kopen van een professionele verkoper. Lees voor meer informatie over het kopen van Verkopers de Verkoopvoorwaarden van Verkopers. De kopersbescherming (Pro) is verplicht en wordt tegen betaling toegevoegd aan elke aankoop door een koper van een professionele verkoper. Lees voor meer informatie over kopersbescherming (Pro) de Verkoopvoorwaarden voor professionele verkopers. Als de Koper is geregistreerd als een Professionele Verkoper en een Item koopt met de knop “Betalen” van een andere Professionele Verkoper, is de Kopersbescherming van toepassing op deze Transactie.

4.4. Volgsysteem voor verzending. Informatie die door Seclo wordt verstrekt als onderdeel van het verzendvolgsysteem geeft alleen de volginformatie weer die door de vervoerder van het artikel is verstrekt. Bijgevolg wijst Seclo elke aansprakelijkheid af indien de vervoerder onnauwkeurige, onvolledige of verouderde trackinginformatie verstrekt.

5 KOPERSBESCHERMING

5.1 Met de kopersbescherming profiteert de koper van het volgende:

5.1.1. Seclo’s restitutiebeleid, dat de Koper toestaat om een restitutie aan te vragen voor verloren, beschadigde of aanzienlijk niet zoals beschreven artikelen. Zie paragraaf 5.5 voor meer informatie over ons restitutiebeleid;

5.1.2 Seclo’s klantenondersteuning, die kan helpen met (i) alle Transactieproblemen, door toegang te hebben tot de Transactiegegevens en op te treden als tussenpersoon tussen de Koper en de Verkoper, en (ii) leveringsproblemen door toegang te hebben tot de leveringsstatus en trackinggegevens en door contact te onderhouden met de geïntegreerde verzendbedrijven. Raadpleeg Paragraaf 5.5 voor meer informatie over ondersteuning door de klant;

5.1.3 Veilige betalingen via het Geïntegreerd Betalingssysteem en Bescherming van de Totale Prijs, waarbij alle betalingen via het Geïntegreerd Betalingssysteem op Escrow worden gehouden totdat de Transactie is voltooid. Zie hoofdstuk 6 voor meer informatie over veilige betalingen en het geïntegreerde betalingssysteem.

5.2. Voordelen van de kopersbescherming worden alleen als combinatie aangeboden en worden niet als afzonderlijke diensten aangeboden.

5.3. Kosten voor kopersbescherming. De kosten voor kopersbescherming worden als volgt berekend:

 • Een vast bedrag van €0,99; plus
 • Een bedrag gelijk aan 5% van de tussen de Koper en de Verkoper overeengekomen artikelprijs (exclusief verzendkosten, eventuele bijkomende kosten).

5.4. Geen verzekering. De kopersbescherming is geen verzekering of juridische beschermingsdienst. De kopersbescherming is een service aangeboden door Seclo. Het vervangt niet de wettelijke rechten of wettelijke garanties van de Koper, die naast en onafhankelijk van de Kopersbescherming kunnen worden uitgeoefend.

5.5 Proces voor het ontvangen van een terugbetaling onder de kopersbescherming. De kopersbescherming omvat het recht van kopers om hun geld terug te krijgen als een artikel zoekraakt of beschadigd raakt tijdens de verzending of als het artikel duidelijk niet aan de beschrijving voldoet.

5.5.1. Periode voor het indienen van geschillen. Om een terugbetaling te verkrijgen onder de kopersbescherming, moet de koper het probleem melden aan Seclo binnen twee (2) dagen vanaf het moment dat de koper door Seclo op de hoogte is gesteld dat het artikel geleverd had moeten worden (deze periode van 2 dagen, de “Geschil Indienen Periode”). Om een probleem aan Seclo te melden, moet de koper, binnen de periode voor het indienen van een geschil, klikken op de knop “Ik heb een probleem” in hun privéberichtvenster met de verkoper en de procedure voor het indienen van een probleem voltooien. Als de Koper de kwestie niet meldt binnen de Geschil Indienen Periode, zal de Transactie worden voltooid en het geld in Escrow worden vrijgegeven aan de Verkoper.

5.5.2. Artikelen verloren of beschadigd tijdens verzending. Als de Koper het Item niet ontvangt of als het Item beschadigd is tijdens het transport, moet de Koper Seclo informeren binnen de Geschil Indienen Periode. Hierdoor wordt de Transactie opgeschort en wordt het totale aankoopbedrag ingehouden totdat de klantenservice van Seclo heeft onderzocht en bevestigd of het Item tijdens het transport verloren of beschadigd is geraakt. Zodra bevestigd is dat het Item verloren of beschadigd is geraakt tijdens het transport, zal Seclo een externe betalingsserviceprovider verzoeken om een terugbetaling van de totale aankoopprijs aan de Koper. In het geval van een geschil over het verlies of de schade veroorzaakt aan een Item tijdens de verzending, zal de informatie verstrekt door de vervoerder als juist worden beschouwd, tenzij en totdat bewijs van het tegendeel wordt verstrekt aan Seclo door de koper.

5.5.3. Aanzienlijk minder dan beschreven artikelen. Items moeten voldoen aan de beschrijving en foto’s die door de Verkoper zijn verstrekt in de Itemvermelding. Als het door de Koper ontvangen Item niet overeenkomt met de beschrijving en de foto’s die door de Verkoper zijn verstrekt, wordt het Item beschouwd als “Aanzienlijk Niet Zoals Beschreven”. Dit omvat de volgende verschillen tussen het ontvangen artikel en de beschrijving van het artikel: onjuiste maten, verkeerde kleuren, vervalste artikelen, ernstige schade aan het artikel (vlekken, geuren, gaten), artikelen die ten onrechte als nieuw worden beschreven. Omgekeerd wordt een Item niet beschouwd als Aanzienlijk Niet Zoals Beschreven als het Item niet goed past (maar de maat correct was aangegeven in de aanbieding), of als de verschillen tussen het ontvangen Item en de beschrijving en foto’s van de Item-vermeldingen slechts kleine en verwaarloosbare verschillen omvatten die geen invloed hebben op het gebruik en het uiterlijk van het Item zoals de Koper terecht verwachtte op basis van de beschrijving en foto’s van het Item. Als de Koper van mening is dat het ontvangen artikel significant niet is zoals beschreven, moet de Koper de kwestie melden aan Seclo binnen de Geschil Indienen Periode. Hierdoor wordt de Transactie opgeschort en wordt de Totale Prijs niet vrijgegeven aan de Verkoper totdat het volgende proces is voltooid:

5.5.3.1.De koper en verkoper kunnen het probleem onderling oplossen in hun privéberichten.

5.5.3.2. Als de Koper en Verkoper het probleem niet onderling kunnen of willen oplossen, kunnen ze contact opnemen met Seclo’s Klantenservice vanuit het scherm voor privégesprekken. Als het artikel significant niet voldoet aan de beschrijving, op basis van de criteria beschreven in paragraaf 5.5.3. boven:

 1. Seclo zal de Verkoper op de hoogte stellen van de claim van de Koper dat het Item significant niet is zoals beschreven en de Verkoper heeft twee (2) dagen vanaf deze kennisgeving om, naar keuze van de Verkoper, een van beide te doen, (i) aantonen dat het artikel niet “significant niet in overeenstemming met de beschrijving” is, of (ii) een retouradres opgeven aan de Koper in een privébericht.
 2. Als de Verkoper informatie / bewijsmateriaal over de claim verstrekt binnen de aangegeven tijdslijn, zal Seclo een beslissing nemen of het Item Significant Niet Zoals Beschreven is door het evalueren van de informatie / het bewijsmateriaal verstrekt door Koper en Verkoper. Als Seclo bepaalt dat het artikel significant niet is zoals beschreven, krijgt de verkoper extra tijd om de koper te voorzien van het retouradres van de verkoper.
 3. Als de Verkoper het retouradres opgeeft, zal Seclo de Transactie annuleren en de externe betalingsserviceprovider instrueren om een restitutie aan de Koper uit te betalen nadat de Koper heeft bevestigd dat het Item is teruggestuurd naar de Verkoper. Let op: Seclo biedt geen service voor het retourneren van artikelen. De Koper moet betalen voor het retourneren van het Item, tenzij anders overeengekomen met de Verkoper.
 4. Als de Verkoper niet reageert op Seclo’s verzoek om informatie of geen retouradres aan de Koper verstrekt, zal Seclo de Transactie annuleren en de externe betalingsprovider instrueren om de Koper de totale aankoopprijs terug te betalen. Nadat de Transactie is geannuleerd, kunnen Gebruikers rechtstreeks blijven communiceren over het retourneren van het Item aan de Verkoper en Seclo zal niet langer assisteren / bemiddelen.

5.5.3.3. Namaak. In het specifieke geval waarin de Koper beweert dat het Item namaak is (d.w.z. een Item dat niet echt is en waarvan de verkoop inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden), zal Seclo zowel de Koper als de Verkoper vragen om binnen 24 uur informatie te verstrekken ter ondersteuning van hun standpunt. Seclo kan aanvullende informatie vragen aan zowel de Koper en/of de Verkoper indien Seclo aangeeft dat daar behoefte aan is. Op basis van alle relevante informatie die beschikbaar is voor Seclo, zal Seclo uiteindelijk beslissingen nemen op een geval-per-geval basis en zowel de koper als de verkoper verbinden zich ertoe om dergelijke beslissingen van Seclo te respecteren:

(a) Als er geen redenen zijn om te twijfelen aan de echtheid van het item, wordt de Transactie voltooid en wordt de Totale Prijs vrijgegeven aan de Verkoper;

(b) Als er niet voldoende informatie is om Seclo in staat te stellen om vast te stellen of het Item namaak is, zullen de Koper en de Verkoper op de hoogte worden gesteld dat de zaak als dubbelzinnig wordt beschouwd, zal de Koper worden gevraagd om het Item terug te sturen naar het aangegeven retouradres van de Verkoper en zal Seclo de Totale Prijs aan de Koper terugbetalen in overeenstemming met Sectie 5.6 hieronder;

(c) Als er sterke, objectieve en concrete aanwijzingen zijn dat het ontvangen Item namaak is, wordt de Transactie geannuleerd en kan de Koper zijn geld terugkrijgen zonder dat hij het Item hoeft terug te sturen naar de Verkoper.

5.5.4. Geen restitutie. De Koper zal geen recht hebben op een terugbetaling onder de Kopersbescherming en de Totale Prijs zal worden vrijgegeven aan de Verkoper indien:

(i) Seclo bepaalt op basis van het proces beschreven in paragraaf 5.5.3 hierboven dat het Item niet “Significant Niet Zoals Beschreven” is;

(ii) de Koper de kwestie niet meldt aan Seclo binnen de Geschil Indienen Periode zoals beschreven in paragraaf 5.5.1 hierboven;

(ii) het Item op enigerlei wijze door de Koper gemanipuleerd, gewassen, gebruikt, getest of aangepast is; of

(iii) de Koper al heeft bevestigd dat het Item aan zijn verwachtingen voldoet door op de knop “Alles is in orde” te klikken in het privéberichtvenster van de Koper met de Verkoper.

5.6 Artikelen retourneren. Bij het retourneren van het Item aan de Verkoper om een terugbetaling te verkrijgen onder de kopersbescherming, moet de Koper de retourkosten dragen, tenzij anders overeengekomen met de Verkoper. Seclo zal MANGOPAY S.A. instrueren om de Totale Prijs aan de Koper terug te betalen na ontvangst van de bevestiging van de Koper dat hij het Item naar de Verkoper heeft teruggestuurd. Als het te retourneren item tegelijkertijd met andere items van dezelfde verkoper is gekocht, moet de koper het betwiste item retourneren en krijgt hij een restitutie voor dat item.

5.7 Erkenning van de rol van Seclo bij het uitgeven van terugbetalingen onder de kopersbescherming. Gebruikers stemmen ermee in om te voldoen aan het proces voor het ontvangen van een terugbetaling onder kopersbescherming en om samen te werken met Seclo om Seclo in staat te stellen beslissingen te nemen over elke kopersbescherming gerelateerde kwestie op basis van de objectieve criteria zoals uiteengezet in deze Voorwaarden. Indien de Gebruikers het probleem onderling oplossen nadat het al geëscaleerd is naar Seclo’s Klantenservice, verplichten de Gebruikers zich Seclo’s Klantenservice te informeren over dit resultaat.

5.8 Gebruikers kunnen gebruik maken van de klachtenprocedure met betrekking tot de beslissing van Seclo, zoals beschreven in Sectie 15.

6 BETALEN VOOR EEN ITEM

6.1 Veilige betalingen via het Geïntegreerd Betalingssysteem. Seclo werkt samen met MANGOPAY SA voor het verwerken van betalingen via het geïntegreerde betaalsysteem en voor het opslaan van informatie met betrekking tot de creditcards, debetkaarten en andere betaalmethoden die op de website worden aangeboden. Om het Geïntegreerd Betalingssysteem te gebruiken, sluit de Gebruiker rechtstreeks een contract af met MANGOPAY SA en aanvaardt de Gebruiker de algemene voorwaarden van MANGOPAY SA (meer informatie hierover vindt u in paragraaf 7.1).

Betaling van de Totale Prijs kan worden gedaan met een credit- of debitcard of een andere betaalmethode die van tijd tot tijd op de Site kan worden geïntroduceerd. Indien een credit- of debitcard, of andere betaalmethode waarvan wordt vermoed dat deze aan een derde persoon toebehoort, door een Gebruiker op de Site wordt opgegeven, kan de Gebruiker worden gevraagd aanvullend bewijs te leveren dat een credit- of debitcard of andere betaalmethode inderdaad aan een Gebruiker toebehoort.

De Totale Prijs wordt gehouden op een Escrow-rekening beheerd door MANGOPAY S.A. Zodra een Transactie is gemaakt, verwerft MANGOPAY SA fondsen van de koper namens de verkoper en houdt deze fondsen in Escrow voor uitbetaling. Seclo ondersteunt haar gebruikers bij het gebruik van de diensten die worden geleverd door MANGOPAY SA en biedt directe assistentie aan gebruikers voor dergelijke diensten; echter, om twijfel te voorkomen, Seclo levert geen betalingsverwerkingsdiensten voor gebruikers. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate informatie in verband met creditcards, debetkaarten, en elke andere betaalmethode aangeboden op de Site en Seclo wijst hierbij elke verantwoordelijkheid en alle aansprakelijkheid voor door de gebruiker verstrekte informatie af voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

6.2 Voltooiing van een Transactie. De Totale Prijs betaald door de Koper zal worden bewaard door MANGOPAY SA in Escrow totdat de Transactie is voltooid. De transactie is voltooid:

(i) wanneer de Koper klikt op “Alles is in orde” tijdens de Periode voor het indienen van een geschil; of

(ii) automatisch na afloop van de Geschillenaanmeldingsperiode, indien de Koper geen kwestie indient via de “Ik heb een kwestie”-flow tijdens de Geschillenaanmeldingsperiode; of

(iii) na de oplossing van een kwestie die werd gemeld tijdens de Periode voor het indienen van geschillen.

Zodra de Transactie is voltooid, worden de aankoopprijs van het Item en de verzendkosten onmiddellijk door MANGOPAY SA overgemaakt naar de bankrekening van de Verkoper, zonder overschrijvingskosten. Voor de eerste uitbetaling moet een Gebruiker echter bankgegevens verstrekken; zie Sectie 7 voor meer informatie over de gerelateerde functie.

6.3 Gebruiksbeperkingen van het Geïntegreerd Betalingssysteem:

6.4.1 Geen gebruik door derden. Het recht om het Geïntegreerd Betalingssysteem te gebruiken geldt alleen voor verkopen op eigen naam van een Gebruiker. Het is een Gebruiker niet toegestaan het Geïntegreerd Betalingssysteem door te verkopen, te verhuren of op enige andere basis aan derden toe te staan het te gebruiken om deze derden in staat te stellen voor hun diensten te worden betaald.

6.4.2 Alleen toegestane items. Het Geïntegreerd Betalingssysteem is alleen voor Transacties met betrekking tot de Artikelen op de Site en niet voor andere producten of diensten.

6.4. Pro-gebruikers. Zie voor de Pro-gebruikers de informatie in de Seclo Gebruiksvoorwaarden voor professionele verkopers.

6.5. Valuta; Belastingen. Alle prijzen op de Site worden uitgedrukt in euro’s (EUR), inclusief eventuele toepasselijke btw.

7 BETALINGSDIENSTAANBIEDER (MANGOPAY SA)

7.1 Wanneer de Gebruiker rechtstreeks een contract aangaat met MANGOPAY SA bij de aankoop van een Item, aanvaardt de Gebruiker de algemene voorwaarden van MANGOPAY SA. Gebruikers wordt gevraagd dit te bevestigen wanneer ze voor een Item betalen. Als de Verkoper niet binnen vijf (5) dagen verzendt, wordt de verkooptransactie geannuleerd.

7.2 KYC-controles. Gebruikers zullen worden onderworpen aan regelgevende procedures die worden uitgevoerd door MANGOPAY SA, zoals identiteitscontrole en andere vereisten van de “Know Your Customer” (KYC)-procedure voordat uitbetaling plaatsvindt. Daarnaast kan MANGOPAY SA ook KYC-controles uitvoeren op elke gebruiker als het vermoedt dat deze gebruiker zich mogelijk schuldig maakt aan frauduleus of verdacht gedrag. Als een gebruiker niet voldoet aan de KYC-vereisten, kan de gebruiker niet verkopen op Seclo totdat de identiteit van de gebruiker is bevestigd. Als een gebruiker een frauduleus document heeft geüpload of een andere actie heeft ondernomen en MANGOPAY SA beschouwt deze gebruiker als frauduleus, zal hij/zij niet langer in staat zijn om de KYC-controle opnieuw te overwinnen en gebruikers zullen niet in staat zijn om te verkopen op Seclo.

7.3 Geld overmaken van naar een bankrekening, welke overschrijving zal worden uitgevoerd door MANGOPAY SA. Als MANGOPAY S.A. vermoedt dat de gebruiker zich bezighoudt met mogelijk verdachte of frauduleuze activiteiten, kan de gebruiker geen geld overmaken totdat de relevante KYC-controles zijn uitgevoerd.

8 DE ARTIKELEN VERZENDEN

8.1 Verzendopties. Seclo levert geen carrierdiensten. Verzending vindt plaats via onze geïntegreerde verzendoplossingen (vooraf betaalde labels). Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het bekijken van en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden van de verzendprovider die ze selecteren zoals hieronder gespecificeerd, of ze nu handelen als Verkoper of als Koper. De koper betaalt de verzendkosten bij het afrekenen en de verzendkosten worden in escrow gehouden op de rekening van de verkoper.

Gebruikers kunnen de lijst met beschikbare verzendbedrijven zien in hun Instellingen. Seclo kan op elk gewenst moment verzendaanbieders toevoegen of verwijderen van de lijst met keuzes die beschikbaar zijn voor Gebruikers. De lijst van geïntegreerde verzendaanbieders, evenals de algemene voorwaarden van elk van deze aanbieders (met inbegrip van mogelijke limieten van de vergoeding van de vervoerder), zijn op elk moment toegankelijk voor de Kopers hier en hier voor de Verkopers. Tijdens het afrekenen kan de koper kiezen uit de door de verkoper geselecteerde verzendaanbieders. Na het afrekenen ontvangt de Verkoper op de Site een automatisch gegenereerd voorafbetaald verzendlabel dat moet worden gebruikt om het Item naar de Koper te verzenden, anders wordt de Transactie geannuleerd. Zodra de Transactie is voltooid (zoals beschreven in Artikel 6.2), wordt de prijs van het Item vrijgegeven van Escrow aan de Verkoper en worden de kosten voor Kopersbescherming en de kosten voor verzending (inclusief toepasselijke BTW op diensten) vrijgegeven van Escrow aan Seclo.

Als een Item tijdens het verzendproces zoekraakt of beschadigd raakt, komt de Koper in aanmerking voor restitutie als onderdeel van Kopersbescherming, zoals beschreven in Artikel 5.5.

De Verkoper kan recht hebben op een vergoeding voor een verloren of beschadigd Item tot de vergoedingslimiet die is vastgesteld door elke verzendprovider, in overeenstemming met de algemene voorwaarden van die verzendprovider. De verkoper heeft hier altijd toegang tot de algemene voorwaarden van de vervoerder. Wanneer de Verkoper een Item in de Catalogus opneemt, is het de verantwoordelijkheid van de Verkoper om de algemene voorwaarden van de geselecteerde vervoerders voor de levering van dat Item te controleren. Door een Item aan te bieden, bevestigt de Verkoper dat hij akkoord gaat met de voorwaarden van de geselecteerde vervoerder waartoe hij toegang heeft gehad.

8.2 Betaling van de verzendkosten. De verzendkosten worden betaald door de koper, naast de prijs van het artikel en de kosten voor kopersbescherming.

De verzendkosten die van toepassing zijn, worden vóór elke aankoop duidelijk aan de koper meegedeeld. Deze kunnen per bestelling verschillen, afhankelijk van factoren zoals de grootte van het pakket, de verzendroute, de vervoerder en mogelijke kortingen.

8.3 Verplichting tot Schip. Zodra de Totale Prijs is betaald door de Koper, zal Seclo de Verkoper informeren dat zij het Item binnen vijf (5) werkdagen naar de Koper moeten verzenden. Als de Verkoper het Artikel niet binnen deze periode verzendt, kan Seclo de Transactie annuleren en MANGOPAY S.A. opdracht geven om de Totale Prijs die in Escrow wordt gehouden vrij te geven aan de Koper. Het voorgaande doet geen afbreuk aan enige vordering die de Koper tegen de Verkoper kan hebben, onder de toepasselijke wetgeving, wegens het niet of te laat leveren van het Item.

9 INTERACTIE EN BERICHTEN OP DE SITE

9.1 Privéberichten

Het uitwisselen van privéberichten tussen gebruikers is uitsluitend bedoeld voor het uitwisselen van informatie tussen gebruikers met betrekking tot de items die op het platform zijn gekocht. Als een Gebruiker privéberichten verstuurt naar een andere Gebruiker, moet hij/zij ervoor zorgen dat hij/zij deze niet verstuurt:

 1. berichten of informatie met reclame;
 2. spam of inhoud die virussen of wormen verspreidt;
 3. massamailingberichten van welke aard dan ook (wanneer een bericht naar meer dan vijf Gebruikers wordt verzonden of wanneer hetzelfde bericht wordt gekopieerd en verzonden naar Gebruikers die daar niet om hebben gevraagd);
 4. berichten die teksten bevatten die in strijd zijn met de goede zeden en de openbare orde, ongepaste, beledigende of lasterlijke berichten of berichten die anderszins als onverenigbaar met deze Voorwaarden en de belangen van Gebruikers worden beschouwd;
 5. berichten van onwettige aard of andere pogingen om schade te berokkenen aan andere Gebruikers en/of de Site;
 6. berichten die kunnen worden aangemerkt als intimidatie van welke aard dan ook.

Seclo kan gebruik maken van geautomatiseerde software en algoritmes om de inhoud van privéberichten te detecteren die in strijd zijn met de goede zeden en de openbare orde, of die wijzen op frauduleus gedrag. Als de geautomatiseerde software een dergelijke inhoud in een privébericht detecteert, zonder beperking van andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor Seclo, (i) het privébericht en de gebruiker kunnen worden geblokkeerd en/of het privébericht kan worden verborgen voor de gebruiker aan wie het is verzonden en (ii) kan de Gebruiker die een dergelijk Privébericht heeft verstuurd een waarschuwing ontvangen waarin de Gebruiker wordt herinnerd aan zijn/haar verplichting om deze Voorwaarden na te leven en waarin de Gebruiker wordt geïnformeerd dat Seclo verdere stappen kan ondernemen zoals beschreven in Sectie 12 hieronder, zoals het opschorten van het Account van de Gebruiker in geval van verdere overtredingen. Seclo’s gebruik van dergelijke geautomatiseerde software mag niet worden geïnterpreteerd als een verplichting om toezicht te houden, of een verplichting om actief te zoeken naar onwettige activiteiten en/of inhoud op de Site en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geeft dit geen aanleiding tot enige aansprakelijkheid voor Seclo.

9.2 Uitwisseling van feedback tussen Gebruikers

Zodra een Transactie is afgerond, kunnen Koper en Verkoper beoordelingen over elkaar publiceren op de Site. Er wordt geen compensatie gegeven aan gebruikers of aan Seclo in ruil voor online beoordelingen.

De beoordeling van een gebruiker over een andere gebruiker moet altijd eerlijk en oprecht zijn. Leugens en beledigingen zijn verboden.

Seclo controleert geen reviews voorafgaand aan publicatie op de Site door Gebruikers.

10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Alle Gebruikers zijn volledig aansprakelijk voor alle informatie die zij op de Site plaatsen en voor de Artikelen die zij aanbieden, verkopen, ruilen of overdragen aan andere Gebruikers. Zonder het voorgaande te beperken, erkennen en accepteren Gebruikers dat zij volledig verantwoordelijk zijn voor het uploaden van een Item in de Catalogus, evenals voor de beschrijving en foto’s van het Item, voor alle informatie die op de Site wordt geplaatst en verklaringen aan Kopers of andere Gebruikers en voor de juistheid van de overige verstrekte gegevens (inclusief privéberichten en feedback) (hierna gezamenlijk te noemen de “Inhoud”). Daarnaast zijn Gebruikers zelf verantwoordelijk voor de Transacties die worden aangegaan met andere Gebruikers en geschillen die hieruit kunnen voortvloeien, behalve in gevallen waarin geschillen worden veroorzaakt doordat Seclo haar verplichtingen onder deze Voorwaarden niet nakomt.

10.2 Gebruikers dienen zich te houden aan alle wetten, regels en voorschriften die op hen van toepassing zijn bij het gebruik van de Site. Gebruikers moeten zich met name onthouden van (i) inbreuk maken op de rechten van derden, (ii) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of namaakartikelen aanbieden, (iii) Items vermelden die wetten of voorschriften overtreden; (iv) het aanzetten tot misdrijven of delicten, discriminatie, haat of geweld op grond van ras, etnische afkomst of nationaliteit, (v) onjuiste informatie of vertrouwelijke informatie doorgeven, (vi) lasterlijke opmerkingen maken, (vii) handelingen verrichten die minderjarigen in gevaar kunnen brengen, (viii) het publiceren van persoonsgegevens van andere personen of het schenden van privacyrechten of (ix) de identiteit van iemand anders verduisteren; of (x) het uploaden of anderszins invoeren van Inhoud die onwettig, onjuist of onnauwkeurig is. Gebruikers moeten te goeder trouw handelen en gebruikmaken van de Site.

10.3 Seclo treedt op als louter intermediair tussen Kopers en Verkopers. Indien een Gebruiker of Bezoeker wangedrag van een andere Gebruiker of Bezoeker meldt aan Seclo, kan Seclo hulp bieden aan de betrokken partij. Seclo zal indien nodig ook samenwerken met de lokale autoriteiten. In het geval dat een Gebruiker zich niet houdt aan Artikel 11 of anderszins deze Voorwaarden schendt, erkent en aanvaardt de Gebruiker dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor alle resulterende directe en indirecte verliezen van derden of Seclo, indien wettelijk toegestaan. Bijgevolg erkent en aanvaardt de Gebruiker dat Seclo, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en behoudens in geval van schending van deze Voorwaarden, in geen geval verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige schade of verlies geleden door Bezoekers of Gebruikers en/of derden. In het bijzonder, zonder dat deze lijst uitputtend is, kan Seclo niet verantwoordelijk worden gehouden voor: (i) handelingen of nalatigheden van Gebruikers, (ii) de geschiktheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of wettigheid van enige Inhoud; of (iii) de veiligheid, kwaliteit en kwantiteit van Items die Gebruikers verkopen, kopen of ruilen via de Site, noch de conformiteit van een Item met de gegeven beschrijving (iv) elk probleem met de Transacties, tenzij uitdrukkelijk bepaald in de Kopersbescherming.

10.4 Seclo is niet verantwoordelijk voor de Content gegenereerd door Gebruikers. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun Inhoud. Gebruikers erkennen en accepteren dat Seclo, in haar hoedanigheid als hostingprovider, geen contractuele verplichting heeft om enige verificatie uit te voeren van de Inhoud en de Artikelen vermeld in de Catalogus, en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk zal worden gehouden voor enige schade of verlies geleden door Bezoekers of Gebruikers en/of derden met betrekking tot deze Inhoud en Artikelen. In overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen zal Seclo alle duidelijk onwettige Content die naar behoren aan haar is gemeld van de Site verwijderen. Indien Seclo Content of Item ontdekt dat in strijd is, of waarschijnlijk in strijd is, met toepasselijke wetgeving en/of deze Voorwaarden, kan Seclo actie ondernemen tegen de Gebruiker, zoals bepaald in artikel 3.7 en 12.

10.5. Indien een Gebruiker of Bezoeker Content ontdekt waarin misdaden tegen de menselijkheid worden vergoelijkt, waarin wordt aangezet tot rassenhaat en/of geweld en/of terroristische daden, waarin kinderpornografie of enige andere onwettige content is opgenomen, dient Seclo hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld door:

 1. de hier beschreven rapportageprocedure toe te passen;
 2. contact opnemen met Seclo via het contactformulier;
 3. Stuur een e-mail naar het adres legal@seclo.nl;
 4. een brief te sturen waarin de onderliggende feiten gedetailleerd worden uiteengezet, naar het volgende adres Seclo B.V., Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, Nederland.

Indien dergelijke Content wordt gerapporteerd, behoudt Seclo zich het recht voor om onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving, het account van de Gebruiker (inclusief eventuele lopende transacties) op te schorten en de Content te verwijderen, zoals bepaald in Artikel 12.

10.6 Indien een Gebruiker van mening is dat enige Content inbreuk maakt op deze Voorwaarden en/of zijn rechten en/of de rechten van een derde (bijvoorbeeld namaak, belediging, inbreuk op privacyrechten, productveiligheidskwestie), kan de Gebruiker dit aan Seclo kenbaar maken door:

 1. de hier beschreven rapportageprocedure toe te passen;
 2. contact opnemen met Seclo via het contactformulier;
 3. Stuur een e-mail naar het adres legal@seclo.nl;
 4. een brief te sturen waarin de onderliggende feiten gedetailleerd worden uiteengezet, naar het volgende adres Seclo B.V., Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, Nederland.

10.7 Als er een probleem is met de productveiligheid van een Item, wordt Gebruikers geadviseerd het gebruik van het Item te staken.

10.8 Seclo is niet verantwoordelijk voor eventuele belastingverplichtingen of rapportageverplichtingen die kunnen voortvloeien uit de activiteiten van Gebruikers op de Website. In het kader van de Transacties die op de Site worden verricht, zijn de Gebruikers zelf als enige verantwoordelijk voor eventuele belastingaangifteverplichtingen, indien deze voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving.

10.9 In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving neemt Seclo alle passende maatregelen om de veiligheid van de door Gebruikers verstrekte gegevens te beschermen en om te voorkomen dat onze Diensten de gegevens en software die zijn opgeslagen op de computers, tablets of smartphones van Gebruikers aantasten. Echter, zelfs wanneer Seclo passende maatregelen heeft genomen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, kunnen haar systemen nog steeds gecompromitteerd worden door onvoorspelbare gebeurtenissen zoals cyberaanvallen of beveiligingsinbreuken met betrekking tot de overdracht van gegevens of voor prestatiegaranties met betrekking tot het volume en de snelheid van gegevensoverdracht. In deze omstandigheden raden we Gebruikers ten zeerste aan alle passende maatregelen te nemen om hun eigen gegevens en/of software te beschermen, met name tegen besmetting door virussen die op internet circuleren.

11 VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

11.1 Gebruikers verbinden zich ertoe de volgende regels na te leven bij het gebruik van de Site:

 • wanneer hij/zij zich registreert op de Site, waarheidsgetrouwe informatie over zichzelf te verstrekken (inclusief, zonder beperking, met betrekking tot zijn/haar naam en e-mailadres);
 • zich slechts eenmaal op de Site te registreren en niet meer dan één Account aan te maken, tenzij (i) een Gebruiker wil een persoonlijk account en een Seclo Pro account, maar in dat geval kan de Gebruiker zich niet registreren met hetzelfde e-mailadres, ook moeten deze accounts duidelijk gescheiden zijn, d.w.z. persoonlijk account kan niet worden gebruikt voor commerciële verkoopdoeleinden en vice versa; (ii) indien een derde toegang verkrijgt tot een Gebruikersaccount, kan de Gebruiker een ander Account aanmaken, maar alleen nadat de Gebruiker Seclo heeft geïnformeerd over de toegang van de derde en Seclo het oorspronkelijke Account heeft geblokkeerd;
 • de Site en/of de Services niet te gebruiken met de intentie om onwettige of frauduleuze handelingen of transacties te verrichten;
 • bij het gebruik van de Site objectieve, correcte, volledige en gedetailleerde informatie te verstrekken over Items die worden verkocht of geruild;
 • zich ervan te vergewissen dat de voorgestelde prijs voor de ruil en/of verkoop van de Artikelen en andere informatie daarover correct is;
 • geen content of informatie te kopiëren die op de Site staat en is geüpload door Seclo of een andere Gebruiker van de Site,
 • geen inhoud of informatie op de Site te gebruiken voor onwettige doeleinden.

11.2. Gebruikers verbinden zich ertoe, en Bezoekers zullen dat ook niet doen, bij het gebruik van de Site:

 • misleidende of onjuiste informatie en/of gegevens delen, publiceren of anderszins gebruiken;
 • de verwerving van goederen aanmoedigen waar de verkoop of het bezit van de goederen verboden of beperkt is,
  met name namaakartikelen
  ;
 • foto’s te gebruiken (in het bijzonder te delen en/of te publiceren) (i) waarvan de respectieve Gebruiker niet de intellectuele eigendomsrechten bezit (over het algemeen zijn dit foto’s die op het internet te vinden zijn), of (ii) die links naar andere websites bevatten;
 • foto’s te gebruiken (in het bijzonder te delen en/of te publiceren) (i) waarop andere personen dan de respectieve Gebruiker zelf zichtbaar zijn, tenzij de andere zichtbare personen toestemming hebben gegeven voor de publicatie van deze foto’s; of (ii) die in strijd zijn of kunnen worden geacht met de goede zeden en/of de openbare orde (bijvoorbeeld erotische foto’s, pornografische foto’s of foto’s met gewelddadige inhoud);
 • Inhoud publiceren die terrorisme, racisme, revisionisme, vreemdelingenhaat, homofobie, seksisme, haatzaaiende taal, discriminatie, mensenhandel, georganiseerde misdaad, illegale organisaties, zelfverwonding, zelfmoord, marteling, wreedheid tegen dieren, apologie van oorlogsmisdaden, seksuele uitbuiting van kinderen en/of volwassenen, sektes prijst, bevordert, aanmoedigt of hiertoe aanzet;
 • Items aan te bieden, te verkopen, te kopen, te ruilen en/of over te dragen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals gedeponeerde handelsmerken en/of andere tekens voor zover deze beschermd zijn door de toepasselijke wetgeving (zoals bijvoorbeeld bedrijfsnaamborden in bepaalde rechtsgebieden), modelrechten en/of auteursrechten;
 • de eigendomsrechten en/of persoonlijke rechten van derden (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten) schenden;
 • de toepasselijke wet- en/of regelgeving schenden;
 • handelen in strijd met de openbare orde en/of goede zeden;
 • programma’s en/of computerbestanden te gebruiken (met name te delen en/of te publiceren) die virussen bevatten of die (i) de normale werking van de Site en/of de Services verstoren, (ii) de computers van Gebruikers infecteren en daardoor leiden tot verliezen voor de Gebruiker of zijn/haar bezittingen of (iii) te voorkomen dat de Gebruiker de Site, de Services of de computer van de Gebruiker gebruikt;
 • links aan te bieden en/of te delen en/of anderszins te promoten naar andere websites en/of bedrijven die soortgelijke diensten aanbieden als die welke door de Site worden aangeboden.
 • links aan te bieden, te delen of anderszins te promoten naar andere websites of bedrijven die soortgelijke diensten aanbieden als die welke door de Site worden aangeboden, noch naar websites of bedrijven waarvan de inhoud of activiteit illegaal is of in strijd is met ons inhoudsbeleid.
 • gegevens verzamelen, screen scrapen of crawlen op enig deel van de Site.
 • enig deel van de Site demonteren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.
 • enige inhoud van de Site aan te passen, te kopiëren, te wijzigen, te bewerken, te distribueren of te commercialiseren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seclo.

11.3 Gebruikers verplichten zich om geen gegevens van de Gebruikers van de Site of gegevens over de handelingen van Gebruikers van de Site, met inbegrip van Transacties, hun aantal, type, prijs, etc., te verzamelen, gelijktijdig te bewaren, aan derden door te geven, openbaar te maken, te publiceren of openbaar te maken, en Bezoekers zullen dit ook niet doen, indien de gegevens beschikbaar zijn gekomen op een onwettige manier of na een onwettige handeling of verzuim.

Gebruikers verbinden zich ertoe, en Bezoekers zullen geen informatie die op de Site verschijnt verzamelen, gelijktijdig bewaren, doorgeven aan derden, openbaar maken, publiceren of bekendmaken, indien dit de rechten van andere Gebruikers kan aantasten. Deze beperking is niet van toepassing op de “share” functie die bestaat op de Site en die gebruikers in staat stelt om openbare informatie die beschikbaar is op de Site te delen in Seclo’ Sociale Netwerk Accounts of in hun eigen sociale netwerk accounts, maar ook om dergelijke informatie naar zichzelf of anderen te sturen via e-mail.

11.4 De Gebruiker stemt ermee in de inloggegevens en het wachtwoord van zijn/haar Account vertrouwelijk te houden en zijn/haar inloggegevens en wachtwoord niet aan derden bekend te maken (behalve aan personen die de Gebruiker toestemming geeft om zijn/haar inloggegevens en wachtwoord te gebruiken). De Gebruiker is als enige verantwoordelijk (jegens Seclo en anderen) voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het Account van de Gebruiker. Als een gebruiker weet of vermoedt dat een onbevoegde derde het wachtwoord van de gebruiker kent of toegang heeft tot het account van de gebruiker, moet de gebruiker Seclo onmiddellijk op de hoogte stellen via het contactformulier.

11.5. De Gebruiker stemt ermee in om alle informatie op de Site die niet langer actueel of accuraat is, onmiddellijk bij te werken, met inbegrip van de informatie die door de Gebruiker is verstrekt tijdens de registratie op de Site en informatie in de Account van de Gebruiker, evenals informatie over de Artikelen die in de Catalogus staan vermeld.

11.6 Bij het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker:

 • dat hij/zij een individu is, dat hij/zij 18 jaar of ouder is (anders moeten de ouder(s) of wettelijke voogd zich in zijn/haar plaats aanmelden en toezicht houden op het gebruik van de Site door de minderjarige), (ii) dat hij/zij de Diensten van de Site alleen gebruikt voor zijn/haar persoonlijk voordeel en niet voor enige professionele activiteit, en (iii) dat hij/zij volledig in staat is en alle rechten heeft om de Transacties op de Site uit te voeren;
 • dat hij/zij begrijpt dat hij/zij volledig verantwoordelijk is, in overeenstemming met deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving, voor het uitvoeren van zijn/haar verplichtingen onder de overeenkomst die is aangegaan tussen de Koper en de Verkoper, zoals gedefinieerd in artikel 4.1.2 van de Voorwaarden;
 • dat hij/zij begrijpt dat wanneer hij/zij een Item bestelt, hij/zij zich ertoe verbindt dit Item te kopen of te ruilen, en dat het niet uitvoeren van deze Transactie hem/haar ertoe kan verplichten de door de Verkoper geleden verliezen te vergoeden;
 • dat hij/zij begrijpt dat hij/zij Seclo de kosten voor kopersbescherming moet betalen voor elke transactie die wordt gedaan met de knop “Betalen”;
 • dat hij/zij begrijpt dat hij/zij Seclo moet betalen als hij/zij besluit de Bijkomende Diensten te kopen.

12 SECLO’S RECHT OM ACCOUNTS TE BEPERKEN EN TE BLOKKEREN.

12.1. Beperking en blokkering van gebruikersaccounts. In de omstandigheden waarnaar wordt verwezen in Clausules 12.2 en 12.3 hieronder, kan Seclo:

 • De account van een gebruiker beperken. Gebruikers van wie de Accounts beperkt zijn, geen gebruik kunnen maken van of geen toegang hebben tot sommige functies van de Site, zoals de mogelijkheid om Items op te sommen, Transacties uit te voeren of privéberichten naar andere Gebruikers te sturen; of
 • De account van een gebruiker tijdelijk of definitief blokkeren. Gebruikers van wie het account is geblokkeerd, hebben geen toegang meer tot de site. Indien van toepassing, zullen zij in staat zijn om alle lopende Transacties te voltooien, op voorwaarde dat Gebruikers de relevante KYC-controles hebben voltooid (indien vereist). Echter, als de rekening is geblokkeerd als gevolg van het feit dat de rekening gecompromitteerd is of op basis van de beslissing van MANGOPAY SA om Gebruikers als frauduleus te beschouwen, zullen deze Gebruikers niet langer in staat zijn om het geld op hun Seclo Escrow-rekening over te maken naar hun bankrekening. Als Seclo het account van een gebruiker blokkeert, kan het voorkomen dat deze gebruiker zich opnieuw registreert op de site.

Seclo verbindt zich ertoe om beperkende of blokkerende maatregelen te nemen die in verhouding staan tot de omstandigheden en in het bijzonder tot de inbreuk(en) van de Gebruiker. Overtredingen door Gebruikers leiden tot een tijdelijke blokkering of beperking van hun Account, tenzij deze overtredingen ernstig of herhaaldelijk zijn, in welk geval de Account van de Gebruiker definitief wordt geblokkeerd.

12.2. Blokkeren met kennisgeving. Seclo kan het Account van een Gebruiker beperken of blokkeren, na deze Gebruiker hiervan schriftelijk op de hoogte te hebben gesteld en een redelijke opzegtermijn in acht te hebben genomen, indien deze Gebruiker:

 • Deze Voorwaarden of het Addendum schendt;
 • bij registratie op de Site of bij gebruik van de Site onjuiste, misleidende, verouderde en/of onvolledige informatie verschaft of publiceert volgens deze Voorwaarden, of nalaat dergelijke informatie up-to-date te houden;
 • Beledigt opzettelijk andere mensen;
 • misbruik maakt van de functionaliteiten die de Site biedt of deze te kwader trouw gebruikt, zoals door misbruik te maken van de mogelijkheid om Content te rapporteren of in beroep te gaan tegen Seclo’s beslissingen om het gebruik van de Site te beperken, account blokkades of content verwijdering; of
 • Is het aanbieden en verkopen van items als onderdeel van een professionele commerciële activiteit, in strijd met het Addendum en, indien van toepassing, zet deze niet om naar een Account voor professionele verkopers wanneer dit vereist is. Meer uitleg is hier beschikbaar.

12.3. Onmiddellijke blokkering. Niettegenstaande het bovenstaande kan Seclo het account van de Gebruiker met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving of waarschuwing beperken of blokkeren in een van de volgende gevallen:

 • Gebruikersaccount gerapporteerd door MANGOPAY S.A., MANGOPAY S.A. kan elke gebruikersaccount rapporteren aan Seclo als MANGOPAY S.A. ernstige redenen heeft om te vermoeden dat, bij het gebruik van de betalingsdiensten aangeboden door MANGOPAY S.A., deze gebruiker de toepasselijke wetgeving en/of de algemene voorwaarden van MANGOPAY S.A. heeft geschonden, en/of de website heeft misbruikt (met inbegrip van illegale verkoop op de website (o.a. verkochte vervalsingen), witwassen van geld, oplichting, identiteitsdiefstal, gebruik van valse documenten).
 • Door gebruiker geïnitieerd betalingsgeschil via een externe betalingsdienstaanbieder. Indien een Gebruiker een geschillenprocedure opstart met betrekking tot een Transactie via een externe betalingsdienstaanbieder en er objectieve en legitieme redenen zijn om aan te nemen dat de Gebruiker in deze context toepasselijke wetgeving heeft overtreden, deze Voorwaarden heeft geschonden en/of misbruik heeft gemaakt van de Website, kan Seclo het Account van de Gebruiker (inclusief eventuele lopende transacties) onmiddellijk opschorten.
 • Schending van toepasselijke wetten, de openbare orde of de veiligheid van gebruikers. Het gebruik van de Diensten door de Gebruiker of de door de Gebruiker geplaatste Content is kennelijk in strijd met wet- en regelgeving of regels van openbare orde of heeft waarschijnlijk ernstige gevolgen voor de gezondheid, veiligheid of legitieme economische belangen van Seclo, andere Gebruikers, Pro Gebruikers of derden. Bijvoorbeeld:
  • De Gebruiker heeft naar de Site Inhoud geüpload die misdaden tegen de menselijkheid vergoelijkt, aanzet tot rassenhaat en/of geweld of betrekking heeft op kinderpornografie;
  • De Gebruiker de identiteit van een andere Gebruiker of persoon verduistert;
  • Er consistente en objectieve redenen zijn om te vermoeden dat een gebruiker fraude van welke aard dan ook heeft gepleegd of pleegt, of dat een gebruiker het platform misbruikt op een manier die de veiligheid van andere gebruikers of de beveiliging van het platform in gevaar brengt, zoals, maar niet beperkt tot, inloggen vanaf verdachte IP-adressen en scammen of spammen van andere gebruikers. Seclo verbindt zich ertoe om haar fraudeonderzoek zorgvuldig uit te voeren en om elke claim van de verdachte Gebruiker snel en serieus te onderzoeken.
 • Wettelijke verplichting of dwingende juridische reden, waar het in acht nemen van een opzegtermijn in strijd zou zijn met een wet, voorschrift of de instructie van een wettelijke handhavingsinstantie, of anderszins het risico zou inhouden van aansprakelijkheid voor Seclo of haar gelieerde ondernemingen.
 • IT-beveiligingsrisico. Er is een risico voor de veiligheid en technische werking van Seclo’s IT-systeem.
 • Herhaalde of ernstige overtredingen, wanneer de Gebruiker deze Voorwaarden of het Addendum herhaaldelijk heeft geschonden.

12.4. Kennisgeving. In omstandigheden zoals genoemd in Clausules 12.1 tot 12.3 hierboven, zal Seclo de Gebruiker voorzien van een schriftelijke kennisgeving met vermelding van de redenen voor de beperking of blokkering van hun Account, tenzij dit zou:

 • Inbreuk te maken op toepasselijke wet- en regelgeving of de aanwijzingen van een wettelijke handhavingsinstantie of anderszins aansprakelijkheid voor Seclo of haar gelieerde ondernemingen te riskeren;
 • Een fraudeonderzoek verstoren; of
 • De voortzetting of herhaling van fraude, wetsovertredingen of ernstige inbreuken op deze Voorwaarden en/of de algemene voorwaarden van MANGOPAY S.A. vergemakkelijken.

12.5. Seclo kan elke schending van deze Voorwaarden onderzoeken en, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, zoals de wetgeving inzake gegevensbescherming, de bevoegde instellingen en autoriteiten informeren.

12.6. Beroep. In het geval dat Seclo zijn rechten uitoefent onder deze paragraaf 12 en onder paragraaf 3.7, kan de getroffen gebruiker de beslissing van Seclo aanvechten via het contactformulier.

13 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN SECLO

13.1 Seclo is te allen tijde gerechtigd de Catalogus, advertentieruimten of andere informatie op de Artikelen te reorganiseren, met dien verstande dat deze wijzigingen de door Gebruiker aangeleverde Content niet wijzigen, teneinde de Site gebruiksvriendelijker te maken.

13.2 Seclo kan te allen tijde Nieuws of andere mededelingen publiceren met betrekking tot korte en lange termijn aanbiedingen op de Site, wedstrijden, spellen of promoties die in overeenstemming zijn met de nationale wetgeving om nieuwe Diensten of goederen of diensten van derden te promoten. Er kunnen speciale voorwaarden van toepassing zijn. Informatie met betrekking tot aanbiedingen, wedstrijden, spellen of promoties zal worden verstrekt op de site en, waar ze een bindend contract tussen de gebruiker en Seclo vormen, zal de gebruiker de mogelijkheid hebben om deze voorwaarden afzonderlijk te accepteren, die beschikbaar zullen worden gesteld in een formaat dat het mogelijk maakt om ze op te slaan en te reproduceren. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden die op de Site zijn gepubliceerd en die van toepassing zijn op Nieuws, worden deze laatste beschouwd als de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op het betreffende Nieuws en hebben deze derhalve voorrang voor zover de tegenstrijdigheid bestaat.

13.3. Seclo kan te allen tijde de exploitatie van de website beëindigen of opschorten of overdragen aan derden, mits de gebruikers van de website hiervan op de hoogte worden gesteld en een opzegtermijn van dertig (30) dagen in acht wordt genomen.

13.4. Conformiteitsgarantie. Gebruikers uit de Europese Unie profiteren van een wettelijke conformiteitsgarantie voor de digitale diensten die Seclo levert. Onder deze garantie is Seclo aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit ontdekt door de Gebruiker binnen twee jaar na de eenmalige levering van digitale diensten. De nationale wetgeving van de Gebruiker kan langere garanties bieden. Om een claim in te dienen, kunnen Gebruikers contact opnemen met Seclo zoals beschreven in Sectie 15 hieronder.

14 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

14.1 De Privacy Policy, beschikbaar via de link, beschrijft de persoonsgegevens van Gebruikers die door Seclo worden verzameld en de doeleinden waarvoor Seclo deze gegevens verwerkt. Het Privacybeleid en delen daarvan zijn niet bedoeld als contractuele bepalingen en maken geen deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

14.2 Je bent over het algemeen verplicht om Seclo te voorzien van accurate gegevens. Wanneer gegevens die op u betrekking hebben wijzigen (bijvoorbeeld uw adres of achternaam), dient u deze wijzigingen zonder onnodige vertraging door te geven door uw accountgegevens te wijzigen, na Verificatie moet dit gebeuren door te mailen naar: customer-care@seclo.nl.

14.3 Wanneer je onafhankelijk en los van Seclo persoonsgegevens verwerkt, ben je verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

14.4 Wanneer je besluit een Professionele Verkoper te worden, wordt de verwerking van persoonsgegevens door jou en Seclo verder geregeld in de Seclo Gebruikersvoorwaarden voor Professionele Verkopers en de bijbehorende bijlagen. In het geval dat je een Professionele Verkoper wordt, verwerkt Seclo ook gegevens die op jou betrekking hebben in overeenstemming met het Privacybeleid.

15 BESTUUR, GESCHILLENBESLECHTING EN BEËINDIGING

15.1 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. U kunt een vordering indienen bij de rechtbank van Rotterdam.

15.2 In het geval van een meningsverschil tussen Seclo en de Gebruiker (Pro Gebruikers en Professionele Verkopers dienen gebruik te maken van het proces zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden Professionele Verkopers), moedigt Seclo Gebruikers aan om in ieder geval eerst contact op te nemen met Seclo om een minnelijke oplossing te vinden. De Gebruiker mag:

 1. Richt eerst een schriftelijke klacht aan de afdeling Klantenservice via het contactformulier.
 2. De Gebruiker en Seclo zullen zich inspannen om te proberen de klacht van de Gebruiker in der minne te schikken.
 3. Mocht de kwestie onopgelost blijven of mocht de Gebruiker ontevreden zijn met het resultaat, dan kan de Gebruiker gebruik maken van alternatieve methoden voor geschillenbeslechting, zoals consumentenbemiddeling. Seclo is niet verplicht om dergelijke methoden te gebruiken om geschillen met Gebruikers op te lossen. Geschillen tussen verkopers en kopers komen niet in aanmerking voor consumentenbemiddeling. De Gebruiker kan gebruik maken van de diensten voor alternatieve geschillenbeslechting die door de Europese Commissie zijn opgezet. Dit is een platform voor geschillenbeslechting om mogelijke consumentenklachten na een online aankoop te verzamelen en door te sturen naar de bevoegde nationale bemiddelaars. Dit platform is hier beschikbaar: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

15.3 Gebruiker kan zijn/haar relatie met Seclo te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen, maar zal al zijn/haar verplichtingen moeten nakomen die voortvloeien uit Transacties die Gebruiker is aangegaan voor het einde van zijn/haar relatie met Seclo. De Gebruiker kan zijn/haar relatie met Seclo beëindigen door zijn/haar account op te zeggen of door een e-mail te sturen naar customer-care@seclo.nl.

15.4 Seclo en de bedrijven van haar groep bezitten alle rechten, in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site, dat wil zeggen in het bijzonder in het systeem (de algoritmen die de werking van de Catalogus mogelijk maken, de transmissie, etc.), in de lay-out en het ontwerp van de Site, in de software die gebruikt wordt door en voor de Site, in de handelsmerken en domeinnamen die gebruikt worden door en voor de Site.

15.5 Het aanleveren van informatie of gegevens, in het bijzonder foto’s op de Site, d.w.z. “Content”, betekent dat Gebruikers van de Site of de Diensten hierbij aan Seclo, zonder tegenprestatie, een niet-exclusieve licentie verlenen om de Content wereldwijd te gebruiken, welke zal gelden voor de duur van de toepasselijke rechten, indien van toepassing (en hun mogelijke verlengingen). Een dergelijke licentie omvat het recht om de Inhoud te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, weer te geven en aan te passen. Seclo mag deze Content gebruiken, op alle bekende of onbekende media tot op heden en in het bijzonder TV, papier, het internet (in banners en artikelen, op andere websites) en sociale netwerken (Facebook, Twitter, Instagram, etc.), voor operationele, commerciële, reclame en interne doeleinden van Seclo, die de Gebruiker aanvaardt. Gebruikers zijn exclusief verantwoordelijk voor de Inhoud en bevestigen dat zij alle rechten hierop bezitten.

15.6 Alle kennisgevingen, verzoeken en andere informatie die tussen de Gebruiker en Seclo worden uitgewisseld, worden verstuurd zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden via het contactformulier op de Website en/of door/naar de Gebruiker via e-mail, naar het e-mailadres dat is opgegeven bij de registratie op de Website.

15.7 De Voorwaarden hebben niet tot gevolg dat er een partnerschap (ongeacht de rechtsvorm) ontstaat tussen Seclo en de Gebruikers, arbeidsrechtelijke relaties, relaties tussen een handelsagent en de klant van deze laatste, noch een franchise relatie.

15.8 Seclo kan, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden overdragen en/of overdragen aan een derde, in het bijzonder in het geval van de overdracht van een bedrijfstak, een fusie door de oprichting van een nieuwe onderneming, een fusie door absorptie, splitsing of een wijziging in de zeggenschap die van invloed is op Seclo, op voorwaarde dat dit niet ten koste gaat van de bescherming van de rechten van de consument. Een dergelijke overdracht ontslaat Seclo van alle verplichtingen als exploitant van de Website, in het bijzonder jegens haar Gebruikers en Bezoekers voor de toekomst. In het geval Seclo deze rechten en plichten onder deze Algemene Voorwaarden overdraagt en/of overdraagt aan een derde partij, heeft de Gebruiker het recht om onmiddellijk zijn/haar relatie te beëindigen en zijn/haar account bij Seclo te sluiten. Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden niet overdragen of toewijzen.

15.9 Een Gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de toegang, het gebruik of de werking van de Site of de Diensten door middel van een kennisgeving. Kennisgevingen moeten naar Seclo worden gestuurd via het formulier dat op de Site staat of per brief naar Seclo BV, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, Nederland. Neem contact op met Seclo op dit adres voor alle juridische verzoeken: legal@seclo.nl.

15.10 Indien enige of een deel van de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke voorwaarde in die mate worden gescheiden van de overige voorwaarden, die geldig en afdwingbaar zullen blijven voor zover de wet dit toestaat.

15.11 Deze Voorwaarden en alle documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, vormen de gehele overeenkomst tussen Seclo en u en vervangen en vernietigen alle eerdere overeenkomsten, beloften, toezeggingen, garanties, verklaringen en afspraken tussen Seclo en u, hetzij schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan. Seclo en de Gebruiker stemt ermee in dat zij bij het aangaan van deze Voorwaarden hebben vertrouwd op enige verklaring, vertegenwoordiging, verzekering of garantie (ongeacht of deze onschuldig of onachtzaam is gedaan) die niet is uiteengezet in deze Voorwaarden of enig document waarnaar hierin wordt verwezen. Noch Seclo, noch jij hebben enige vordering voor onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken gebaseerd op enige verklaring in deze voorwaarden of enig document waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen.

SCROLL UP